11,863 total views,  1 views today

Jak kupić pierwszy egzemplarz broni palnej?

 

Czy masz już sejf lub kasę pancerną?

Żyjemy w państwie prawa, najważniejsza z punktu widzenia kolekcjonera broni ustawa, w artykule 32. głosi co następuje:

§ 32. 1 Broń i amunicję należy przechowywać i nosić w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób nieuprawnionych.
§ 32.2 Minister właściwy do spraw wewnętrznych, w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej oraz ministrem właściwym do spraw kultury, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady i warunki przechowywania, noszenia oraz ewidencjonowania broni i amunicji, z wyłączeniem podmiotów, o których mowa w art. 29 podmioty uprawnione do otrzymania świadectwa broni, ust. 1 pkt 1 i 2, z uwzględnieniem zabezpieczeń uniemożliwiających dostęp do broni i amunicji osobom trzecim.

Poszukajmy więc stosownego artykułu w  Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 sierpnia 2014 roku w sprawie przechowywania, noszenia oraz ewidencjonowania broni i amunicji:

§ 5. 1. Osoby posiadające broń i amunicję do niej na podstawie pozwolenia, o którym mowa w art. 10 ust. 4 ustawy, przechowują broń i amunicję w urządzeniach spełniających wymagania co najmniej klasy S1 według normy PN-EN 14450. .

Czy twój sejf musi być przytwierdzony do ściany nośnej?

Nie, aktualne rozporządzenie takiego wymogu nie przewiduje (artykuł 5, przytoczony powyżej). Jednakże niektórzy z służących funkcjonariuszy Państwowych nadal żyją Rozporządzeniem obowiązujące w przeszłości (które wymagało takiego zabezpieczenia)  Pan Andrzej Turczyn (Trybun Broni Palnej) bardzo skrupulatnie opisuje ten „problem” na swojej stronie (LINK).

Potwierdź dostępność określonego typu broni w danym sklepie.

Czasami, kiedy polujesz na coś wymarzonego warto najpierw zadzwonić do sklepu który zamierzasz odwiedzić, tak by nie pokonywać niepotrzebnie znacznych odległości.

Co będzie Ci potrzebne aby kupić pierwszą broń palną?

  1. Promesa;
  2. Dowód osobisty;
  3. Środki finansowe;

Kupiłeś, jakie są twoje obowiązki jako szczęśliwego posiadacza broni palnej?

W ciągu pięciu dni od dokonania zakupu żołnierz zawodowy zobligowany jest do zarejestrowania nabytej broni u komendanta właściwego oddziału komendy Żandarmerii Wojskowej. Podczas rejestracji prześlij pocztą:

  1. Wniosek o rejestrację i wydanie legitymacji posiadacza broni palnej, kliknij miniaturę, aby pobrać wzór –>
  2. Ksero dowodu zakupu;
  3. Wydrukowane zdjęcia kupionej broni na której widoczne są numery;
  4. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie legitymacji;

Otrzymałeś, legitymację posiadacza broni palnej, kupując kolejną sztukę broni pamiętaj.

Aby podczas rejestracji przesłać do właściwego komendanta Żandarmerii Wojskowej przesłać z kompletem dokumentów również legitymację posiadacza broni palnej (celem naniesienia kolejnego wpisu);