1,139 total views,  1 views today

Na razie mało tu tego… ale trwają prace, chcesz zadać pytanie, zapraszam do kontaktu >> KONTAKT <<

Mam już pozwolenie na broń.

Czy szafa S1 w której przechowuje broń musi być przytwierdzona do ściany nośnej lub podłogi?

 1,260 total views,  1 views today

Nie, zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi: Osoby posiadające broń i amunicję do niej na podstawie pozwolenia, o którym mowa w art. 10 ust. 4 ustawy, przechowują broń i amunicję w urządzeniach spełniających wymagania co najmniej klasy S1 według normy PN-EN 14450.


Podstawa: Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie przechowywania, noszenia oraz ewidencjonowania broni i amunicji. >> Link <<.


Komentarz #1: Czasami kontrolujący nas funkcjonariusze powodują zamieszanie wynikające z braku wiedzy o uchyleniu w 2014 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 03 kwietnia 2000 r. w sprawie przechowywania, noszenia oraz ewidencjonowania broni i amunicji „(…) obowiązane są przechowywać ją w kasetach metalowych na trwałe przymocowanych do elementów konstrukcyjnych budynku lub metalowych szafach albo sejfach, posiadających zamki atestowane (…) „. >> Link <<


Komentarz #2: Czasami natomiast kontrolujący nas funkcjonariusze twierdzą, że urządzenie nie posiada klasy S1 jeżeli nie jest przytwierdzone do ściany nośnej, podłogi, sufitu itd. Jednakże zgodnie z odpowiedzią Dyrektora Biura Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji (opublikowanej i opisanej na stronie Trybuna Broni Palnej >> Link <<): ” (…) Norma ustala parametry techniczne urządzeń dla produkowanych urządzeń, nie ustala natomiast żadnych obowiązków dla ich ewentualnych nabywców (…) Nie daje zatem podstaw do uznania, iż wprowadza dla użytkowników obowiązek mocowania (kotwiczenia) urządzenia, w którym broń i amunicja są przechowywane (…)”.

Czy jako posiadacz broni po zmianie miejsca stałego pobytu muszę powiadomić Policję czy Żandarmerię?

 1,245 total views,  1 views today

Policję zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi: Osoba posiadająca pozwolenie na broń lub posiadająca broń podlegającą rejestracji, która nie wymaga pozwolenia na broń, jest obowiązana w razie zmiany miejsca stałego pobytu zawiadomić o tym fakcie pisemnie, w terminie 14 dni od dnia zmiany miejsca stałego pobytu, organ Policji właściwy ze względu na nowe miejsce stałego pobytu.


Podstawa: Art. 26, Ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o  broni i amunicji (Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 955. >> Link <<

Czy posiadając pozwolenie na broń jestem obowiązany raz na 5 lat przedstawiać orzeczenia lekarskie i psychologiczne?

 1,191 total views,  1 views today

Nie masz takiego obowiązku jeżeli należysz do: Funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Celno-Skarbowej, Służby Więziennej oraz funkcjonariuszy innych państwowych formacji uzbrojonych i żołnierzy zawodowych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów posiadają przydzieloną im broń służbową.


Podstawa: Art. 15.6, Ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o  broni i amunicji (Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 955. >> Link <<

Staram się o pozwolenie na broń.

Dni mijają a ja nadal nie otrzymałem dokumentów od stowarzyszenia, co robić?

 1,369 total views,  1 views today

Zapraszam do kontaktu email/ telefon. Czasami opóźnienia wynikają z brakach w wypełnionych formularzach lub mojej nieobecności.

Zapisałem się do APNL, kiedy otrzymam dokumenty?

 1,365 total views,  1 views today

Komplety dokumentów, są nadawane co piątek. Zazwyczaj docierają w ciągu 2-3 dni roboczych od daty nadania.

Czy do pozwolenia powinienem dołączyć życiorys?

 1,373 total views,  1 views today

” Dokument w postaci życiorysu żołnierza zawodowego nie jest wymagany jako załącznik do składanego wniosku o wydanie pozwolenia na broń palną
do celów kolekcjonerskich. W związku z powyższym Oddziały ŻW jako organa administracji nie żądają dostarczenia takiego dokumentu od wnioskodawcy. Jednakże osoby składające wniosek niejednokrotnie same załączają ww. dokument, jako dodatkowy, który ma przekonać organ prowadzący postępowanie,
iż po jej stronie nie występują żadne negatywne przesłanki aby takie pozwolenie na broń uzyskać”.

ppłk Artur Karpienko

03.01.2018, Rzecznik Prasowy Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej.

Ile to kosztuje?

 1,154 total views,  1 views today

Koszt postępowania administracyjnego: 242 PLN.

Koszt badania lekarskiego*: 100 PLN (50 PLN morfologia + 50 PLN wizyta u lekarza).

Koszt badania psychologicznego*: niestety nie wiem, nigdy nie byłem 🙂

Koszt egzaminu*: 1150 PLN

Koszt pojedynczej promesy: 17 PLN


*Koszt nie dotyczy funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Celno-Skarbowej, Służby Ochrony Państwa, Służby Więziennej, funkcjonariusze lub pracownicy innych państwowych formacji uzbrojonych i żołnierze zawodowi Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, członkowie Polskiego Związku Łowieckiego – w zakresie broni myśliwskiej, oraz członkowie Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego posiadający licencję zezwalającą na uprawianie strzelectwa sportowego – w zakresie broni sportowej, jeżeli zdali taki egzamin na podstawie odrębnych przepisów.

Podstawa: Art. 16.1, Ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o  broni i amunicji (Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 955. >> Link <<

Czy występując o wydanie pozwolenia na broń jestem zwolniony z obowiązku przedstawiania orzeczenia lekarskiego i psychologicznego?

 1,174 total views,  1 views today

Tak, jednakże tylko jeżeli należysz do: Funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Celno-Skarbowej, Służby Więziennej oraz funkcjonariuszy innych państwowych formacji uzbrojonych i żołnierzy zawodowych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów posiadasz przydzieloną broń służbową.


Podstawa: Art. 15.6, Ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o  broni i amunicji (Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 955. >> Link <<